Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN THIESSENS B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Maastricht / de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer (…)

Artikel 1: ALGEMEEN

1.1       In deze algemene voorwaarden wordt onder THIESSENS verstaan de besloten vennootschap THIESSENS B.V. als de gebruiker van deze voorwaarden en onder “opdrachtgever” de andere partij.

1.2       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, door THIESSENS gedaan of aangegaan.

1.3       Algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door THIESSENS zijn aanvaard.

Afwijkingen van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kunnen slechts schriftelijk geschieden.

Artikel 2: AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

2.1       Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders mocht zijn overeengekomen. Indien een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, houdt dit uitsluitend in dat het vrijblijvend aanbod na ommekomst van de genoemde termijn in ieder geval is komen te vervallen.

2.2       De door THIESSENS opgestelde tekeningen, schetsen, beschrijvingen en dergelijke zijn slechts van informerende aard en zijn niet bindend.

Offertes zijn gebaseerd op de door de opdrachtgeververstrekte gegevens van de juistheid en volledigheid waarvan THIESSENS mag uitgaan.

2.3       Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding middels een schriftelijke bevestiging door THIESSENS. Deze aanvaarding blijkt uit een schriftelijke orderbevestiging van THIESSENS, dan wel indien THIESSENS met de uitvoering van de opdracht is aangevangen.

Artikel 3: PRIJZEN

3.1       De opgegeven prijzen zijn in beginsel exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3.2       THIESSENS is gerechtigd, indien na het sluiten van de overeenkomst de kostenbepalende factoren (zoals lonen, prijzen, valutakoersen) een wijziging ondergaan, de overeengekomen prijs naar evenredigheid te wijzigen. Prijswijzigingen zijn altijd voorbehouden.

Artikel 4: LEVERING

4.1       Levertijden worden door THIESSENS vastgesteld naar beste vermogen op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan THIESSENS bekend waren. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering zal THIESSENS derhalve schriftelijk in gebreke moeten worden gesteld en zal haar redelijke termijn moeten worden gesteld waarbinnen THIESSENS alsnog haar verplichtingen kan nakomen.

 • Indien de levering door THIESSENS wordt vertraagd door overmacht aan de zijde van THIESSENS, zal THIESSENS gerechtigd zijn zoveel later te leveren als de overmacht duurt. THIESSENS zal alles in het werk stellen deze termijn zo kort mogelijk te laten zijn. Indien de nakoming door THIESSENS als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is zal de overeenkomst als ontbonden worden beschouwd. Indien een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming langer dan drie maanden na het tijdstip waarop geleverd had dienen te worden voortduurt, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden. In geen van beide gevallen zal aan één van beide partijen recht op schadevergoeding toekomen.

4.3       Indien een levertijd is overeengekomen, dan gaat deze in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit van THIESSENS zijn en de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens THIESSENS heeft voldaan.

4.4       Alle leveringen geschieden af vestiging van THIESSENS. Indien nader overeengekomen, kan de levering tevens op een door opdrachtgever aangegeven goed bereikbaar adres in Nederland plaatsvinden. Hiervoor zijn afleveringskosten verschuldigd. Indien sprake is van een levering, die niet door middel van volle wagenladingen kan worden afgeleverd, is sprake van hogere afleveringskosten. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat het afleveradres goed bereikbaar is voor een vrachtauto. THIESSENS is in geen geval aansprakelijk voor mogelijk veroorzaakte schade als gevolg van de aflevering (zoals aan bestrating etc.). Het transport geschiedt altijd voor risico van de opdrachtgever, die zich desgewenst tegen dit risico dient te verzekeren.

4.5       THIESSENS neemt geen emballage retour, die is geleverd door een ander dan THIESSENS. Een door THIESSENS geleverde emballage is herkenbaar door middel van een brandmerk. Door THIESSENS wordt nooit meer emballage gecrediteerd dan aan opdrachtgever is geleverd. De emballage dient zich bij inlevering onbeschadigd en in goede staat te bevinden. Indien de emballage europallets betreft, dan is opdrachtgever (in afwijking van het voorgaande) gerechtigd om europallets van minimaal gelijke kwaliteit retour te zenden. Deze kwaliteit staat ter beoordeling van THIESSENS.

Artikel 5: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

5.1       Indien op verzoek van opdrachtgever producten conform een bepaalde specificatie zijn vervaardigd, is THIESSENS niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en de eigenschappen hiervan.

5.2       Opdrachtgever is gehouden de geleverde producten op de juiste wijze te behandelen en op te slaan.

5.3       Bij THIESSENS getoonde monsters zijn “doorsnee monsters” die voor wat betreft de kleur en de uitvoering in lichte mate kunnen afwijken van de geleverde producten.

5.4       Ter zake van keramische- en/of natuursteenproducten (zoals tegels) geldt het volgende:

 1. Er kan nuance- en kleurverschil optreden. Dit ligt besloten in de aard van de producten.
 2. Nabestelde producten kunnen wat betreft kleur en uitvoering afwijken van de eerder bestelde producten.
 3. Haarscheuren in tegels ontstaan als gevolg van spanningsverschillen. Bij de montage dient hier aandacht aan te worden besteed.
 4. Onder één vierkante meter tegels wordt verstaan het door de fabrikant opgegeven aantal tegels dat voor deze oppervlakte noodzakelijk is. Ter zake van de onder sub 1 t/m 3 genoemde omstandigheden is THIESSENS dan ook niet aansprakelijk.

Artikel 6: OVERMACHT

6.1       Onder overmacht wordt begrepen iedere omstandigheid die THIESSENS redelijkerwijze niet heeft kunnen vermijden of verhinderen en waardoor de normale uitvoering van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt verhinderd. Hieronder zijn mede begrepen: werkstaking, ziekte van personeel, vertraging of onmogelijkheid in de toelevering en beschadiging van- of defecten aan voor de opdracht essentiële bedrijfsmiddelen van THIESSENS.

Artikel 7: KLACHTEN EN RECLAMES

 • Opdrachtgever dient de geleverde zaken bij de aflevering grondig te controleren en eventuele reclames binnen vijf dagen na de levering aan THIESSENS kenbaar te maken.
  • Reclames behoeven hierna door THIESSENS niet meer in behandeling te worden genomen, tenzij de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek bij een grondige inspectie niet binnen vijf dagen na de aflevering had kunnen ontdekken. In dat geval dient de opdrachtgever binnen vijf dagen na het ontdekken van dat gebrek bij THIESSENS te reclameren.
  • Reclames dienen altijd schriftelijk te geschieden. In geval van en telefonische melding, dient de opdrachtgever de reclame onverwijld schriftelijk te bevestigen aan THIESSENS.
  • Indien reclames door THIESSENS gegrond worden bevonden zal THIESSENS (naar haar keus) kosteloos vervangende producten ter beschikking stellen, dan wel de gebreken naar beste vermogen herstellen.
  • Voor de door THIESSENS geleverde zaken geldt uitsluitend, indien van toepassing, de door de fabrikant of importeur gestelde garantie. Nimmer zal THIESSENS meer garantie verstrekken aan de opdrachtgever, dan dat de betreffende fabrikant aan garantie verstrekt jegens THIESSENS.
  • Eventuele reclames geven opdrachtgever nimmer de bevoegdheid de nakoming van zijn verplichtingen jegens THIESSENS op te schorten.

Artikel 8: AANSPRAKELIJKHEID

 • De aansprakelijkheid van THIESSENS is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van het in art. 7.4 bepaalde, behoudens indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van haar leidinggevende functionarissen of THIESSENS aansprakelijk zou zijn op grond van de dwingend rechtelijke regeling betreffende de productaansprakelijkheid. Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten.
  • Mocht THIESSENS onverhoopt geen (volledig) beroep toekomen op het in art. 8.1 bepaalde, dan is THIESSENS slechts aansprakelijk voor zover THIESSENS voor deze schade verzekerd is, dan wel redelijkerwijs – gezien de in de branche geldende gebruiken – verzekerd had dienen te zijn. Hierbij zijn de volgende beperkingen van toepassing:
 • THIESSENS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving en/of stagnatieschade;
 • THIESSENS is nimmer aansprakelijk voor hulppersonen, behoudens de aansprakelijkheid volgens de wet, zeer zeker ingeval van hun opzet of grove schuld;
 • De te vergoeden schade zal worden gematigd indien de door de opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de geleden schade;
  • Mocht THIESSENS geen beroep toekomen op het bepaalde in de artikelen 8.2 sub a t/m c, dan zal THIESSENS ook in dat geval slechts aansprakelijk zij voor zover THIESSENS  voor de schade verzekerd is, dan wel redelijkerwijs – gezien de in de branche geldende gebruiken – verzekerd had dienen te zijn.
  • Indien THIESSENS ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door derden mochten worden aangesproken, dan vrijwaart de opdrachtgever THIESSENS hiervoor.

Artikel 9: BETALING

 • De betaling van de facturen geschiedt a contant ten kantore van THIESSENS, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. In dat geval zal  binnen dertig dagen na factuurdatum door de opdrachtgever betaald moeten zijn, zonder enig beroep op verrekening.
  • Het recht van opdrachtgever om zich op een mogelijk opschortingrecht te beroepen wordt uitgesloten.
  • Ongeacht hetgeen omtrent de betalingscondities is overeengekomen, is het gehele factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar indien opdrachtgever een eventueel overeengekomen termijn niet op de vervaldag aan THIESSENS voldoet, wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, in surséance van betaling geraakt, of indien deze wordt geliquideerd, wordt ontbonden of overlijdt dan wel wanneer zijn onderneming wordt stilgelegd.
  • THIESSENS is altijd gerechtigd – alvorens te leveren, na te komen of voor te gaan met de nakoming – voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever te verlangen. Hieronder kan zijn begrepen vooruitbetaling of de verstrekking van een bankgarantie.
  • Indien één of meer van de evenementen, als genoemd in artikel 9.3, zich voordoet, alsmede indien de opdrachtgever desgevraagd weigert voldoende zekerheid te verschaffen of indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de met THIESSENS gesloten overeenkomst voortvloeit, heeft THIESSENS het recht de overeenkomst op te schorten of met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd het recht om schadevergoeding van de opdrachtgever te verlangen.
  • In geval van niet stipte betaling zal THIESSENS gerechtigd zijn een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen van 1,5% per maand. Deze rentevergoeding is aan het einde van ieder kalenderjaar cumulatief. Een verstreken gedeelte van een maand zal als één maand worden aangemerkt.
  • THIESSENS is voorts gerechtigd naast de hoofdsom en de rentekosten van de opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vorderen die zijn veroorzaakt door de niet (tijdige) betaling. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 250,00. Indien THIESSENS het faillissement van de opdrachtgever aanvraagt, dan is deze tevens de kosten van de faillissementsaanvraag verschuldigd.
  • Door opdrachtgever gedane betalingen strekken conform artikel 6: 44 BW steeds eerst in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens pas in mindering op de opeisbare factuurbedragen die het langst openstaan, ongeacht hetgeen de opdrachtgever bij de betaling aangeeft.

Artikel 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT

 1. Alle zaken worden geleverd onder de opschortende voorwaarde van voldoening van de tegenprestatie, waaronder mede begrepen de kosten die zijn veroorzaakt door het tekortschieten van de opdrachtgever in de  voldoening van deze tegenprestatie. Indien naast de levering van zaken tevens het verrichten van bepaalde werkzaamheden is bedongen, wordt onder de tegenprestatie mede begrepen de tegenprestatie ter zake deze bijbehorende werkzaamheden.
  1. Opdrachtgever is, zolang hij enige vordering van THIESSENS niet heeft voldaan, niet gerechtigd de door THIESSENS geleverde zaken te vervreemden dan wel hierop een pandrecht te vestigen. Opdrachtgever verbindt zich in voorkomende gevallen jegens derden te verklaren dat deze niet bevoegd is tot het vestigen van een pandrecht.
  1. THIESSENS is gerechtigd de zaken waarvan zij de eigendom heeft terug te nemen. Opdrachtgever machtigt THIESSENS de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
  1. Opdrachtgever verschaft aan THIESSENS de bevoegdheid op de geleverde zaken een pandrecht te vestigen, ten behoeve van ander aanspraken die THIESSENS op de opdrachtgever mocht hebben. Opdrachtgever verplicht zich hier desgevraagd zijn medewerking aan te verlenen.

Artikel 11: TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing en zal de Nederlandse rechter over het geschil oordelen.
  1. Ter zake van alle geschillen die tussen THIESSENS en opdrachtgever mochten rijzen en die niet langs minnelijke weg worden opgelost, zal – behoudens indien de dwingendrechtelijk een andere rechter is voorgeschreven – bevoegd zijn de rechtbank te Maastricht. THIESSENS heeft echter het recht als eiseres een procedure bij de rechtbank aanhangig te maken die bij gebreke van het bepaalde in de vorige zin bevoegd zou zijn.

Artikel 12: CONSUMENTEN

 1. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan gelden in afwijking / aanvulling op voormelde bepalingen de navolgende bepalingen.
  1. Indien THIESSENS binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zich op de in art. 3.2 bepaalde prijsverhogingmogelijkheid beroept, dan is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Deze ontbinding dient de opdrachtgever binnen tien dagen na het beroep van THIESSENS op art. 3.2 schriftelijk in te roepen.
  1. Het bepaalde art. 4.2, 7.6 en 9.2 is niet van toepassing.
  1. Indien de opdrachtgever, binnen één maand nadat THIESSENS zich heeft beroepen op het bepaalde in art. 11.2 (eerste zin), schriftelijk aan THIESSENS bericht te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter, dan zal het in art. 11.2 bepaalde omtrent de keuze van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn, en is de volgens de wet bevoegde rechter bevoegd van het geschil kennis te nemen.